FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

14-03-2018

14. marts 2018 blev der afholdt ordinær generalforsamling i PANDORA A/S.

Generalforsamlingen behandlede nedenstående dagsordenspunkter.

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Beretningen var ikke til afstemning, men blev taget til efterretning.

2. Godkendelse af den reviderede Årsrapport 2017.
Den reviderede Årsrapport 2017 blev godkendt.

3. Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for 2017 og 2018.
            3.1 Godkendelse af vederlag for 2017.
            3.2 Godkendelse af vederlag for 2018.

Bestyrelsens vederlag for 2017 og 2018 blev godkendt. Basishonorar udgør DKK 500.000.

4. Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller forslag til dækning af tab.
Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der skal udbetales udbytte på DKK 9 pr. aktie blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Peder Tuborgh, Christian Frigast, Andrea Dawn Alvey, Ronica Wang, Bjørn Gulden, Per Bank og Birgitta Stymne Göransson blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisor.
Ernst & Young P/S blev genvalgt som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

7. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
Der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.

8. Eventuelle forslag fra aktionærerne og/eller bestyrelsen.
Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag:  

8.1 Nedsættelse af Selskabets aktiekapital.
8.2 Ændring af vedtægternes punkt 5.5
8.3 Ændring af vedtægternes punkt 8.2
8.4 Ophævelse af vedtægternes punkt 11.4
8.5 Ændring af Selskabets Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning
8.6 Bemyndigelse til bestyrelsen om Selskabets tilbagekøb af egne aktier.
8.7 Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte.
8.8 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

Ad 8.1
Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 2.478.388  samt ændring af vedtægternes punkt 4.1 blev vedtaget.

Ad 8.2
Forslag om ændring af vedtægternes punkt 5.5 blev vedtaget.

Ad 8.3
Forslag om ændring af vedtægternes punkt 8.2 blev vedtaget.

Ad 8.4
Forslag om ophævelse af vedtægternes punkt 11.4 blev vedtaget. 

Ad 8.5
Forslag om ændring af Selskabets overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning blev frafaldet.

Ad 8.6
Forslag om bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til i perioden indtil 14. marts 2023 at lade Selskabet erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10 % af Selskabets aktiekapital blev vedtaget, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af Selskabets aktiekapital, samt at købsprisen, som betales i forbindelse med erhvervelsen af egne aktier,  ikke må afvige mere end 10 % fra den noterede kurs på NASDAQ Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.

Ad 8.7
Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, at træffe en eller flere beslutninger om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens §§ 182-183 med op til i alt DKK 9,00 pr. aktie á DKK 1 blev vedtaget. 

Ad 8.8
Forslag om bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering, blev vedtaget.

I forlængelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Peder Tuborgh som formand samt Christian Frigast som næstformand for bestyrelsen.

PANDORA A/S

Peder Tuborgh
Bestyrelsesformand 

OM PANDORA
PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 100 lande fordelt på seks kontinenter via ca. 7.800 forhandlere, herunder mere end 2.400 konceptbutikker.

PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan over 27.300 medarbejdere, hvoraf ca. 13.200 arbejder i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på Nasdaq Copenhagen. I 2017 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 22,8 mia. (ca. EUR 3,1 mia.).

KONTAKT
For yderligere information kontakt venligst: 

INVESTOR RELATIONS                            
Magnus Thorstholm Jensen
Vice President, Head of Investor Relations
Telefon: 7219 5739

mtje@pandora.net

MEDIA RELATIONS
Martin Kjærsgaard Nielsen
Head of Media Relations, Corporate Communications
Telefon: 5077 5271
mnie@pandora.net

Christian Møller
Investor Relations Officer
Telefon: 7219 5361

chmo@pandora.net
 

 

Seneste nyheder
Relaterede nyheder
Relaterede aktier
Pandora A/S
VOL 674.981
396,00 DKK
-7,00 / -1,74 %

Pandora
VOL 220
60,06 CHF
-0,50 / -0,83 %